Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2021-06-18

Pracoviště geologie
Ing. Jaroslav Cícha

Kliknutm otev?ete obrzek
Jednotlivé mineralogické ukázky se stávaly součástí muzejních sbírek již od založení muzea v roce 1884. Ve stejné době zároveň dochází i k rozvoji dolování živce v Píseckých horách, při kterém byla nalézána řada vzácných minerálů, které ve své době patřily k nejzajímavějším evropským nebo i světovým ukázkám. Dělníci v lomech je předávali řediteli muzea Ludvíku Pompemu a tak vzniklo nejstarší jádro sbírky.
Samostatně byla geologická podsbírka vyčleněna a zpracována v roce 1905 geologem PhDr. Augustem Krejčím. Dalším obdobím jejího významného rozvoje byla 30. léta minulého století za působení kurátora Josefa Chalupského. V současném systému evidence byla podsbírka zpracována v 70. letech minulého století geologem RNDr. Jiřím Machartem, CSc., kterým byla též významně rozšířena o svoji petrografickou část. Od 90. let minulého století do současnosti jsou geologické podsbírky spravovány geologem muzea Ing. Jaroslavem Cíchou.
Při poslední generální rekonstrukci muzea se pro podsbírky podařilo nově zajistit a vybudovat moderní geologický depozitář. Menší část podsbírek je veřejnosti prezentována v expozici "Nerostné bohatství Písecka" a částečně též „Zlato v Pootaví“. Geologické podsbírky zahrnují vzorky vztahující se ke geologii v širším smyslu, především jde o  ukázky mineralogické, petrografické, paleontologické a dynamické geologie. Nejdůležitější z geologických podsbírek je podsbírka geologická regionální, která detailně dokumentuje území okresu Písek a výběrově oblast moldanubika jižních Čech a Šumavy s přihlédnutím k hranicím bývalého Prácheňského kraje. Doplňkový charakter mají podsbírka geologická systematická, obsahující jak ukázky z ČR mimo vlastní sběrnou oblast muzea, tak ukázky z celého světa, a podsbírka geologická - jiné předměty, tvořená různorodými předměty souvisejícími s oborem geologie, které však nemají charakter přírodnin (geologické mapy, fotografie, památky na významné regionální osobnosti působící v oboru geologie).Tvorba geologických podsbírek je aktivně prováděna formou cílených sběrů v rámci odborné činnosti pracoviště nebo za účelem kompletace chybějícího materiálu a je rovněž ovlivňována vnějšími okolnostmi (nutnost dokumentace měnících se a zanikajících lokalit, jako jsou zemní práce, těžební odkryvy, devastovaná naleziště apod.). Podsbírky jsou zhodnocovány i příležitostnými dary od sběratelů minerálů a drobnými nákupy.
V oblasti péče o sbírky je pracovištěm zajišťována determinace, evidence, fotodokumentace, konzervace a inventarizace sbírkového fondu. Odborná a vědeckovýzkumná činnost pracoviště je zaměřena především na topografickou mineralogii regionu, studium granitických pegmatitů, zlatonosného zrudnění a mineralogii metamorfovaných hornin na Prácheňsku. Širší regionální záběr má pak specializace pracoviště na studium a dokumentaci krasových jevů mramorů moldanubika jižních Čech a Šumavy a pozůstatků po historické podzemní těžbě nerostných surovin v jižních Čechách.
Pro veřejnost jsou pracovištěm geologie poskytovány konzultace ke geologické problematice, orientačně určovány mineralogické a petrografické vzorky, podávány odborné výklady v expozici, při odborných exkurzích apod. Připravovány jsou občasné krátkodobé výstavy s geologickou tématikou a každoročně je v prosinci pořádána předvánoční burza minerálů.
Pracovištěm geologie jsou od roku 2009 provozovány vlastní „Geologické stránky Prácheňského muzea“ (http://geo.prachenskemuzeum.cz). Stránky zpřístupňují on-line katalogy geologických podsbírek včetně katalogu lokalit a detailní fotodokumentace, jejich součástí jsou i vizualizace se speciálními prezentacemi některých mineralogických ukázek, informace o písecké mineralogické burze aj.
 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2021 www.prachenskemuzeum.cz