Geologie

Regionální sbírka, která systematicky a detailně dokumentuje území okresu Písek, výběrově pak zejména oblast moldanubika jižních Čech a Šumavy s přihlédnutím k hranicím bývalého Prácheňského kraje. Tvoří ji vzorky z oborů mineralogie, petrografie, dynamické geologie a paleontologie. Nadregionální význam mají zejména sběry minerálů granitických pegmatitů, minerálů metamorfovaných hornin moldanubika a zlata. V podsbírce systematické jsou soustředěny geologické ukázky, které na rozdíl od regionální geologické sbírky pocházejí z území ČR mimo vlastní sběrnou oblast muzea a z dalších zemí celého světa. Její největší část je tvořena ukázkami systematické mineralogie.
Další část sbírky  je tvořena různorodými předměty souvisejícími s oborem geologie, které však nemají charakter přírodnin (geologické mapy, fotografie, památky na významné regionální osobnosti geologie apod.). Sbírkové předměty se vztahují k území okresu Písek a bývalého Prácheňského kraje.

Současným správcem podsbírky je Ing. Jaroslav Cícha.

Archeologie

Předměty ve dvou archeologických podsbírkách PM pochází z větší části z okresu Písek. Nejstarší z nich jsou datované do mladšího paleolitu a nejmladší do 20. století. Archeologické předměty byly do muzea získávány již od roku 1900, sbírka samotná však vznikla až v roce 1927. U jejího zrodu stál Bedřich Dubský, který ji obohatil nálezy ze svých výzkumů a sběrů. Od roku 1967 spravovala sbírku Mgr. Eva Koppová, četnými nálezy ze svých sběrů a výzkumů ji doplnili Jiří Fröhlich a PhDr. Jan Michálek. Po roce 2010 je kurátorem podsbírky Doc. Dr. Jaroslav Jiřík. V 80. letech 20. století byly archeologické sbírky rozšířeny o předměty z muzea v Protivíně. O vytvoření tamní sbírky se nejvíce zasloužil učitel František Krhoun.
Nejpočetněji je zastoupena keramika, železné, bronzové a kamenné předměty. Mezi nejvýznamnější předměty patří pozůstatky těžby a úpravny zlata, či ukotvení hromosvodu z 18. století. V současné době nejčastěji obohacují podsbírku především záchranné výzkumy Archeologického oddělení Prácheňského muzea v píseckém regionu, případně pak předměty nalezené veřejností.

Novodobé dějiny

Podsbírka historická ve více než 13 tisících položkách obsahuje téměř na 30 tisíc sbírkových předmětů se vztahem k dějinám Písku a Písecka především druhé poloviny 20. století. Historické sbírky muzea nebyly původně nijak tematicky a chronologicky členěny. Teprve v šedesátých letech došlo k postupnému vydělování historické podsbírky. V osmdesátých letech byla k podsbírce přičleněna část sbírkového fondu z přičleněného Památníku města Protivína. Podsbírka historická byla od sedmdesátých let budována jako podsbírka dějin dělnického revolučního hnutí a výstavby socialismu. Soustředila se na vytváření a shromažďování ilustrací těchto dějin v regionálních podmínkách. Dokumentace realizovaná v osmdesátých letech měla podobu fotografické dokumentace průmyslové a zemědělské výroby. V devadesátých letech se pozornost kurátora podsbírky Zdeňka Jíši zaměřila jiným směrem - témata podnikání, legionářů a západních letců. Další kurátor Václav Bartoš pak podsbírku obohatil svým zájmem o události roku 1968.

Nyní je podsbírka vzhledem ke své historii rozvíjena v následujících oblastech:- Politické a správní dějiny města po roce 1945; - Hospodářské a sociální dějiny města po roce 1945;- Kulturně výchovná práce, výchova a propaganda; - Volný čas, turistika, sport.

Současným správcem podsbírky je Mgr. Zdeněk Duda.

Etnografie

Podsbírka dokumentuje převážně 19. a 20. století. Počala vznikat roku 1884, kdy bylo zdejší muzeum zřízeno. Samostatně vyčleněna byla vpodstatě až v šedesátých letech 20. století v souvislosti s postupným příchodem jednotlivých odborných pracovníků.

Podsbírka obsahuje předměty z různorodých materiálů - převážně dřeva, kovu, textilu, keramické hlíny. Jsou zde zastoupeny např. oděvy (městské i venkovské), loutky, předměty denní potřeby, řemeslnické a zemědělské pracovní předměty, keramika, lidové plastiky apod.

Současným správcem podsbírky je Mgr. Jan Kouba.

Numismatika

V prvních desetiletích existence muzea se sbírka rozrůstala zejména prostřednictvím darů. K jejímu rozšíření významně přispěla numismatická sbírka píseckého gymnázia, kterou muzeum získalo v roce 1959 a soukromá kolekce historika Augusta Sedláčka (1843-1926). Posledním početnějším přírůstkem byl převod numismatického materiálu ze sbírek Památníku města Protivína. Vzhledem ke skutečnosti, že podsbírka není budována jako systematická, rozrůstá se v současnosti pouze dary, případně nálezy pocházejícími z archeologických výzkumů.


Mince, obsažené v numismatické podsbírce pocházejí ve své většině ze střední Evropy. Z ostatních tvoří výraznější skupinu pouze mince antické - zde z oblasti severního středomoří. Bankovky jsou vpodstatě výlučně středoevropské a ruské. Fond obsahuje platidla v širokém časovém rozsahu od antiky po současnost. Největší část sbírky představují mince, z nichž stojí za zmínku několik zlatých středověkých a raně novověkých kusů, dále zejména unikátní kontramarkované pražské groše Václava IV., případně též některé vzácně dochované moravské městské ražby z 15. století. Celá sbírka čítá více než 19 tisíc položek.

Současným správcem podsbírky je Mgr. Jan Adámek.

Militaria

Jedná se o předměty z období středověku až novověku. Nejvíce jsou zastoupeny militaria z 19. a 20 století. Předměty patřící dnes do sbírky militárií byly získávány již od roku 1900. V letech 1970-1973 byla řada předmětů této podsbírky odborně zpracována ppl. E. Wágnerem a J. Vorlíčkem z Vojenského historického ústavu.

Od roku 1987 do roku 1999 spravoval sbírku PhDr. J. Prášek, následně J. Kurz
a od roku 2010 Mgr. Jan Kouba.

Výtvarné umění

První přírůstky ve sbírce výtvarného umění představuje lochmanovská pozůstalost, obsahující převážně dílenské pomocné materiály - grafické předlohy a skici. Kromě autorů z Písecka jsou zastoupeny i výrazné malířské osobnosti jako Alois Kalvoda, Antonín Hudeček, Vincenc Beneš, Alfons Mucha či Bedřich Wachsmann. V podsbírce je zařazen také soubor maleb na porcelánu od Jana Zachariáše Quasta. Z dalších píseckých autorů jsou to členové malířské rodiny Skálů či Václav Rožánek.
Podsbírka umělecké grafiky obsahuje mimo jiné soubor prací japonské grafiky z druhé poloviny 19. století, zastoupena je tvorba Josefa Váchala či dřevoryty Josefa Řeřichy.
Umělecká kresba dokumentuje převážně 19. - 20. století.
Značnou část podsbírky uměleckého průmyslu tvoří tzv. Tučkova sbírka, jež byla převedena v šedesátých letech 20. století z muzea v Karlových Varech. Kromě porcelánu, keramiky, kameniny a skla jsou ve sbírce zastoupeny různé druhy hodin
a lovecké šperky Karla Webra.
Portrétní busty významných osobností českých dějin jsou obsaženy v menší sbírce umělecké plastiky.
Část předmětů podsbírky výtvarného umění tvoří i mobiliář kostela Nejsv. Trojice v Písku.

Současným správcem podsbírky je Bc. Martina Měřičková.

Knihy

Kromě nesbírkové části fondů odborné a regionální literatury, které jsou průběžně doplňovány, obsahuje významný konzervační fond. Ten je tvořen z pozůstalosti získanými soukromými knihovnami básníka Adolfa Heyduka (1835 – 1923), čítající na 3400 svazků, knihovníka parlamentní knihovny a bibliofila Jaromíra Malého (1885 – 1957) v počtu asi 5250 svazků a regionalisty Ivo Beneše (1886 – 1967) o asi 6300 svazcích.

Fond historické muzejní knihovny, který obsahuje tisky z dlouhého období sahajícího od poslední čtvrtiny 15. století do poloviny 20. století. Sestává ze dvou základních součástí - staré muzejní knihovny a knihovny píseckého gymnázia. Základy staré muzejní knihovny byly položeny již se vznikem muzea v roce 1884. Postupně byly do jejích fondů přejaty také knihovní soubory některých místních institucí. Knihovna gymnazijní prodělala složitější vývoj. Část jejího fondu byla součástí již někdejší jezuitské gymnazijní knihovny v Klatovech a do Písku se dostala společně s přeloženým gymnáziem v roce 1778. Knihovna obsahuje více než šest tisíc svazků starých tisků (zde počítáno do roku 1850), mezi nimiž se nalézají tři inkunábule a dále několik desítek raných tisků, včetně paleotypů (do roku 1550). Z rukopisů jmenujme soubor modlitebních knížek z konce 18. až z poloviny 19. století. Ucelenou skupinu tvoří také soubor výročních zpráv gymnázií z celého území habsburské monarchie od počátku 19. století.

Současnými správci podsbíerk jsou Mgr. Jan Adámek a Mgr. et Mgr. Bohumír Bernášek.

Historická fotografie

V současné době má kolekce s označením HF okolo 13 000 položek. V nich jsou zahrnuty fotografie jako jednotliviny i ve formě souborů. Dále jsou zde zapsány  pohlednice, diapozitivy, negativy (skleněné i svitkové) - místy také ve formě souborů. Své místo tu mají samozřejmě též staré fotografické techniky, tabla, fotoalba, filmy, videozáznamy aj. V menším množství nalezneme i tiskoviny, které dokladují bohatství kulturního života a školství města Písku. Jde o plakáty koncertů, divadelních představení i diplomy osobností, vysvědčení aj. Časové zařazení sbírkových předmětů je především od druhé poloviny 19. století až do období před druhou světovou válkou.
Podsbírka HF obsahuje hlavně fotografie, které zachycují starý Písek konce 19. století a první poloviny 20. století. Podsbírka dále dokumentuje prostřednictvím dobových fotografií některé místní významné osobnosti (houslového pedagoga Otakara Ševčíka, básníka Adolfa Heyduka, historiografa Augusta Sedláčka a další). 

Současným správcem podsbírky je Mgr. Jan Kotalík.

Zoologie

Ze zoologických podsbírek je nejrozsáhlejší ta shromažďující bezobratlé živočichy. Její kostru tvoří dar entomologů F. Krcha a M. Stockého z počátku 20. století. Díky darům i v dalších desetiletích je sestavená entomologická podsbírka poměrně reprezentativní, tvořena je převážně zástupci brouků (Coleoptera) a motýlů (Lepidoptera). Obsahuje i vzorky regionálních nálezů otavských perel a lastur perlorodek. Zoologická podsbírka obratlovců byla v píseckém muzeu budována až od roku 1970, a to tehdejším zoologem RNDr. Karlem Peclem. Podsbírku tvoří převážně dermoplastické preparáty ptáků a savců, v menší míře také ptačí hnízda, snůšky vajec nebo osteoologické preparáty.
V malé míře je ve sbírkách muzea zastoupena i ukázka živočichů subtropických a tropických oblastí světa. Sbírky pochází ze zahraničních expedic Společnosti pro výzkum a ochranu fauny ZOOGEOS Bohemia, kterých se od jejích začátků aktivně účastnil bývalý zoolog muzea RNDr. Karel Pecl. Část jím získaných předmětů je trvale vystavena v expozici "Exotická příroda" v pobočce Prácheňského muzea v Protivíně.

Současným správcem zoologické podsbírky je RNDr. Jiří Šebestian, CSc.

Pozůstalost Adolfa Heyduka

Pozůstalost Adolfa Heyduka přešla do píseckého muzea na základě odkazu Emilie Heydukové, vdově po slavném básníkovi, která zemřela 30. 12. 1935. Ještě předtím odkázala dům společně s celým majetkem městu Písek. Odtud ji převzalo do své správy písecké muzeum. Jednalo se o nábytek, obrazy a další umělecké předměty, osobní předměty, fotografie a v neposlední řadě knihy. Převažující část knih je z 19. či z počátku 20. století a byly vydány v Čechách. Ponejvíce obsahuje díla z oblasti krásné literatury, především poezii. Hodnotné jsou také téměř kompletní řady literárních a kulturních časopisů.
Velká řada ze sbírkových předmětů je uložena v části bývalého bytu manželů Heydukových – v dnešním Památníku Adolfa Heyduka.

Podsbírky spravuje PhDr. Jiří Prášek a Mgr. et Mgr. Bohumír Bernášek.

Hudební nástroje

Všechny hudební nástroje shromážděné ve fondu pochází z 19. - 20. století. První předměty byly do sbírky získány již krátce po založení muzea v roce 1884, tehdy se jednalo převážně o dary. 

Sbírkový fond obsahuje strunné, dechové a v malé míře i bicí nástroje; nejsou v ní obsaženy žádné umělecky hodnotné kusy. Je v ní však například uloženo pianino z vlastnictví světoznámého houslového pedagoga Otakara Ševčíka (1852-1934), nebo ariston historika dr. Augusta Sedláčka (1843-1926).

Současným správcem podsbírky je Mgr. Jan Kouba.