Dokumenty pro stavebníky

Pokud má dojít ke stavební činnosti na území s archeologickými nálezy, je stavebník povinen dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, tento záměr ohlásit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést archeologický výzkum. V případě, že je stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost archeologického výzkumu, je tento stavebník povinen hradit náklady záchranného archeologického výzkumu. V opačném případě náklady hradí organizace, která výzkum provádí.

Pokud chcete, aby archeologický výzkum provádělo Prácheňské muzeum v Písku, neváhejte nás kontaktovat již v přípravné fázi a individuálně se domluvit na jeho provedení. Pokud stavíte na významné nebo předpokládané archeologické lokalitě, lze výzkum provádět v předstihu a předejít tak zdržení stavby.