Knihovna

Studovna muzejní knihovny je badatelům přístupna po předchozím objednání u našich knihovníků buď telefonicky
382 201 128382 201 111 nebo e-mailem knihovna@prachenskemuzeum.cz

 ČTENÍ Z PÍSKU |  Regionální LITERATURA města PÍSKU a jeho okolí.
Určeno pro všechny, kteří chtějí poznat město Písek "jinak" než podle turistického průvodce.

Historie knihovny

Počátky knihovny sahají až do doby vzniku muzea.
Kromě fondů odborné a regionální literatury, které jsou průběžně doplňovány, obsahuje významný konzervační fond. Ten je tvořen z pozůstalosti získanými soukromými knihovnami Adolfa Heyduka (cca 3400 svazků), Jaromíra Malého (cca 5250 svazků) a Ivo Beneše (cca 6300 svazků).
Nejvýznamnější a také nejrozsáhlejším (více než 36250 svazků) celkem je fond historické muzejní knihovny, který obsahuje tisky z dlouhého období sahajícího od poslední čtvrtiny 15. století do poloviny 20. století. Sestává ze dvou základních součástí - staré muzejní knihovny a knihovny píseckého gymnázia. Základy staré muzejní knihovny byly položeny již se vznikem muzea v roce 1884, kdy se sem darem dostaly první svazky. Převážně prostřednictvím darů pak knihovna zvolna narůstala i v následujícím období. Postupně byly do jejích fondů přejaty také knihovní soubory některých místních institucí. Knihovna gymnazijní prodělala složitější vývoj. Část jejího fondu (to se týká pochopitelně starých tisků) byla součástí již někdejší jezuitské gymnazijní knihovny v Klatovech a do Písku se dostala společně s přeloženým gymnáziem v roce 1778. Písecké gymnázium pak pokračovalo v jejím budování. Do muzea byla celá historická část této knihovny (se zastoupením knižní produkce až do poloviny 20. století) předána v padesátých letech 20. století.
Těžištěm knihovny je odborná produkce (včetně periodik) z různých oborů z 19. a počátku 20. století. Důležitou součástí knihovny jsou stovky starých tisků, mezi nimiž vynikají především tři inkunábule a dále několik desítek raných tisků, včetně paleotypů. Mezi rukopisy je hodnotný soubor modlitebních knížek z konce 18. až z poloviny 19. století. Ucelenou skupinu tvoří také soubor výročních zpráv gymnázií z celého území habsburské monarchie od počátku 19. století.

Online katalogy

Katalog zahrnuje fondy Příruční a Regionální knihovny (sig. PK a KR) a také sbírkové fondy Knihovna Adolfa Heyduka (sig. KH), Knihovna Jaromíra Malého (sig. KM) a Knihovna Ivo Beneše (sig. KB). Zbývající sbírkový fond Stará muzejní knihovna (sig. L) je dosud v elektronickém katalogu zpracován pouze z menší části.
Přehled odebíraných seriálů (novin, časopisů, ročenek, periodických sborníků a výročních zpráv) naleznete zde.

Soupis starých tisků

Soubor starých tisků do roku 1850 je fyzicky vyčleněn z fondu staré muzejní knihovny a uložen do odděleného depozitáře. Prozatímní orientaci po této části fondu umožňuje (až do zpracování v programu Clavius) jednoduchý katalog „Soupis tisků do roku 1850“. Veškeré zde uvedené tisky jsou odborné veřejnosti k dispozici ke studiu. Na jeho termínu se domluvit se správcem fondu na telefonu 382 201 120 nebo na adrese adamek@prachenskemuzeum.cz.

Materiály si u nás můžete okopírovat

Druh kopie Cena
jednostranná A4 3 Kč
oboustranná A4 5 Kč
jednostranná A3 5 Kč
oboustranná A3 7 Kč