Stálé vzdělávací programy

Pravěk *  Středověk - archeologický kufřík * Kameny zmizelých - procházka po městě * Prohlídka Písku a muzea pro školní výlety * Vycházka s přírodovědcem * Na komíně je čáp - Krajina pro čápy * Let o život I a II
* Ryby a rybářství * Heraldika * Středověk – město, hrad a most * Sudoměř – výlet na bojiště *
Husitský cyklus * Napříč muzeem

Připravujeme: S Človíčkem do minulosti 2 - podzim 2024 * * Vánoce - zima 2024 * * Velikonoce - jaro 2025

Stálé programy připravujeme zpravidla ke stálým expozicím muzea a jejich realizace je možná kdykoliv v průběhu školního roku či pro školní výlety a letní tábory v závislosti na vytížení muzejních pedagogů. Základní informace naleznete u konkrétních programů. Po dohodě je možno přizpůsobit náplň a délku programu věku, potřebám a možnostem objednaných skupin.

Programy je možné objednat telefonicky na pokladně muzea: 382 20 11 11 /  Programy podrobně a další kontakty níže.

Pravěk

Program se dělí na dvě části. První zahrnuje komentovanou prohlídku stálou archeologickou expozicí, příp. obohacenou o tematickou hru s prvky dramatické výchovy. Ve druhé části se podíváme do muzejní třídy, kde budou mít žáci možnost vyzkoušet si mletí mouky na ručním rotačním žernovu, rozdělávání ohně, tkaní na tkalcovském stavu a pro srovnání též pletením na moderním pletacím strojku. Výslednou pleteninu si žáci odnáší jako dárek. V závěru se dotkneme témat ekologie a konzumu.

Forma: komentovaná prohlídka + tvůrčí dílna
Trvání programu: 60-90 min
Cílová skupina:  4. a 6. třída ZŠ

Středověk
- archeologický kufřík

S využitím tzv. Archeologického muzejního kufříku, tj. sbírky replik předmětů každodenního života chudšího šlechtice pozdního středověku, získají žáci všeobecný přehled o odívání, obuvi, stravování, boji, zábavě a životě tehdejších lidí. Důraz je kladen na přímý kontakt s předměty a možnost zeptat se absolutně na cokoli.

Program je možno objednat samostatně nebo v rámci Husitského cyklu.

Forma: diskusní, ukázka předmětů
Trvání programu: 60 min
Cílová skupina: otevřená

PRÁVĚ K OBJEDNÁNÍ

Kameny zmizelých - procházka po městě

Od roku 2019 se v Písku nachází devět tzv. stolpersteinů, dlažebních kostek vsazených do chodníků před domy obětí holokaustu. V roce 2022 přibylo dalších třináct. Při procházce s pedagogem se žáci dozví konkrétní osudy píseckých židovských obyvatel, zjistíme, kde stojí písecká synagoga, a možná se setkáme i s potomkem jedné z rodin.
Na projektu spolupracovali studenti píseckých středních škol, dále naše muzeum, Státní okresní archiv Písek, Ústav pro studium totalitních režimů a Městská knihovna Písek. 

Místo setkání upřesníme vždy po domluvě.
Trvání programu: 80-90 min
Cílová skupina: od 8. třídy ZŠ, SŠ

                             PRÁVĚ K OBJEDNÁNÍ

Prohlídka Písku a muzea pro školní výlety

Jedete do Písku se školní třídou? Děti město moc nebo vůbec neznají? Provedeme je centrem města a ukážeme jim krátce i muzeum. Děti zjistí, zda na nejstarším kamenném mostě někdy jezdila auta, co řeka Otava dala Písku, kde se skrývají ony dvě panenky z písničky Když jsem já šel tou Putimskou branou a kde se vůbec nachází ona brána. A kdeže je v Písku ten hrad? A proč všude vlají žlutomodré vlajky? V případě deště se celá prohlídka může uskutečnit v suchu uvnitř muzea. Prohlídku lze přizpůsobit věku dětí a velikosti skupiny – v případě větší skupiny (2 tříd najednou) lze program rozdělit a v polovině se prohodit (město/muzeum).

Forma: komentovaná prohlídka
Trvání programu: 60 - 90 min 
Cílová skupina: ZŠ i SŠ

PŘIPRAVUJEME NA ZIMU 2024 

Vánoce  

Sváteční program probíhá pravidelně v adventním období. Zpravidla se skládá z komentované prohlídky či povídání o lidových tradicích a následné tvůrčí dílny. 

Trvání programu: 60 - 70 min 
Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ
 

PŘIPRAVUJEME NA JARO 2025

Velikonoce

Sváteční program probíhá pravidelně před velikonočním obdobím. Zpravidla se skládá z komentované prohlídky či povídání o lidových tradicích a následné tvůrčí dílny. 

Trvání programu: 60 min 
Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ

Vycházka s přírodovědcem

Individuální program z oblasti zoologie, přírodovědy, ochrany či přímo ornitologie pod vedením RNDr. Jiřího Šebestiána, CSc., probíhá na přání k Vámi vybranému území či tématu. Program je možno přizpůsobit časově (2 hodiny – 2 dny) i věku a znalostem účastníků (od MŠ až po univerzitu třetího věku).

S Človíčkem do minulosti 2

Šestitýdenní cyklus určený pro mateřské školy (předškoláky), během něhož Človíček ukáže dětem zákoutí muzea, z nichž některá nejsou běžně návštěvníkům přístupná. Jedná se o"druhý díl" populárního programu. Projdeme spolu expozice, které děti ještě neznají.
Témata: V muzeu, Zlato v Pootaví, Ryby a rybářství, Galerie českých panovníků a Pátrací hra. Poslední, šesté, setkání probíhá přímo ve školce, kde zavzpomínáme, co jsme společně zažili. Na každém setkání děti obdrží od Človíčka drobný dárek. 
Cyklus probíhá vždy jednou za dva roky, zpravidla v září-říjnu. Po dohodě je možno objednat i jednotlivé téma v průběhu roku (v tomto případě bez dárku).

Trvání programu: 45-60 min
Cílová skupina: MŠ

PŘIPRAVUJEME NA PODZIM 2025

S Človíčkem do minulosti 1

Jedná se o šestitýdenní cyklus pro MŠ. Pět setkání v muzeu probíhá vždy v jiné stálé expozici na téma: S Človíčkem po muzeu, V pravěku, Ve středověku, Praprababičky a prapradědečkové a Umělci. Povídání se prolíná s dalšími činnostmi, např. prohlížením obrázků, zpíváním, mletím mouky, tancem, oblékáním Človíčka aj. Na každém sekání děti obdrží od Človíčka drobný dárek.
Poslední šestá hodina probíhá formou návštěvy školky, kde děti obdrží diplom, a na základě dárků si všechna témata zopakujeme.
Cyklus probíhá vždy jednou za dva roky, zpravidla v září-říjnu. Po dohodě je možno objednat i jednotlivé téma v průběhu roku (v tomto případě bez dárku).

Trvání programu: 45-60 min
Cílová skupina:

Na komíně je čáp 
Krajina pro čápy

Programy vytvořené Českou společností ornitologickou provedou žáky životním cyklem čápa bílého a jeho významem v ekosystému. Program Na komíně je čáp žáky 1. stupně herní formou seznamuje s potravou, hnízděním, migrací a nástrahami, program Krajina pro čápy je určen 2. stupni. V něm žáci ve skupinách formou pracovních listů rozklíčují skutečné události ohrožení čápů lidskou činností a hledají řešení vhodná jak pro čápa, tak pro člověka.

Program probíhá v areálu NPR Řežabinec u pozorovací věže (doprava vlastní). Lze spojit s kroužkováním ptactva v programu Vycházka s přírodovědcem.

Forma: zážitková, pracovní list
Trvání programu: 90 min
Cílová skupina: 1. stupeň / 2. stupeň

Let o život I a II

Programy vytvořené Českou společností ornitologickou provedou žáky ptačí migrací na příkladu čápů a vlaštovek. První díl žáky 1. stupně herní formou seznámí s trasou, způsobem letu a číhajícím nebezpečím, druhý díl je určen 2. stupni. V něm si přiblížíme problémy vybraných států středomoří vzhledem k ochraně ptactva, které prostorem každoročně migruje.

Program probíhá v areálu NPR Řežabinec u pozorovací věže (doprava vlastní). Lze spojit s kroužkováním ptactva v programu Vycházka s přírodovědcem.

Forma: zážitková, pracovní list
Trvání programu: 90 min
Cílová skupina: 1. stupeň / 2. stupeň

Ryby a rybářství

Komentovaná prohlídka expozice Ryby a rybářství nabídne minulé i současné postupy rybníkářské tradice, zmíníme se o perlorodkách, vodním ptactvu a uvidíme samozřejmě živé ryby v akváriích. Zmíníme se též o fyziologii ryb, ekologických či etických tématech. Jak ryba dýchá? Co je nejčastější příčinou úhynu orla mořského? Odkud pochází vánoční kapr? A jak rozeznat za letu volavku od čápa?

Forma: komentovaná prohlídka
Trvání programu: 60 min
Cílová skupina: ZŠ

Heraldika

Základní pravidla heraldiky si vysvětlíme ve fiktivním příběhu rytíře v období první křížové výpravy do Jeruzaléma. Pomocí pastelek pak navrhneme vlastní rodový erb a pokusíme se nově poznaná pravidla aplikovat. Program zakončíme v rytířském sále, kde své návrhy porovnáme se skutečnými erby rodů žijících v Čechách v 15. století.

Program je možno objednat samostatně nebo v rámci Husitského cyklu.

Forma: prezentace, kreslení
Trvání programu: 60-90 min
Cílová skupina: 5., resp. 7. třída

Středověk – město, hrad
a most

Věnovat se budeme budování města Přemyslem Otakarem II. Výklad zahájíme u modelu města, ukážeme si základní orientační body středověkého Písku a vysvětlíme si některé principy města jako centra řemesla a obchodu. V rytířském sále se dozvíme něco o hradu a nejstarším kamenném mostě ve střední Evropě. Závěrem budeme soutěžit ve stavbě píseckého hradu z dřevěných kostek a vyrazíme si repliku stříbrného denáru z 11. století.

Program je možno objednat samostatně nebo v rámci Husitského cyklu.

Forma: komentovaná prohlídka, soutěž, ražba mince
Trvání programu: 60-80 min
Cílová skupina: 5., resp. 7. třída

Sudoměř – výlet na bojiště

Zážitkový program u Žižkovy mohyly nedaleko Sudoměře je složený z 5 částí. Nejprve vyhodnotíme kvíz, který si žáci předem vyplní, např. v rámci cesty vlakem. Následně se rozhýbeme v rámci bojového výcviku, ve kterém se naučíme základy metání prakem a boje s cepem. Rozděleni do 3 skupin pak formou živých obrazů ztvárníme některé události husitských válek. Ve čtvrtém bodě při krátké přednášce o husitském válečnictví a současném historickém šermu společně oblečeme rytíře k boji. Vrcholem programu je rytířský turnaj složený ze 4 disciplín (srážení dřevcem, přetahování lanem, nahazování kroužků, lukostřelba).

Program je možno objednat samostatně nebo v rámci Husitského cyklu. Vhodné je také doplnit akci průběžnou školní přípravou, např. naučením písně Kdož sú boží bojovníci, tvorbou vlastních kostýmů, erbů či zbraní atd.

Nutná je vlastní doprava na místo. Vlakem ideálně na zastávku Sudoměř u Písku dle aktuálního jízdního řádu (odjezd z Písku v 8:58 s přestupem v Protivíně; zpět ve 14:48 s přestupem v Ražicích – aktual. jaro 2024) a následně cca 30 minut pěšky k mohyle.

Forma: zážitková
Trvání programu: 240 min
Cílová skupina: 5., resp. 7. třída

Husitský cyklus

Husitský cyklus spojuje programy Středověk – archeologický kufřík, Středověk – město, hrad a most a Heraldika do jednoho celku jako přípravy na program na Sudoměř – výlet na bojiště. Programy je vhodné propojit s výukou odpovídajícího období. Pracovní činnosti ve škole jsou například vhodnou příležitostí k výrobě kostýmů či zbraní, v rámci výtvarné výchovy můžeme překreslit návrhy z programu o heraldice na kostýmy, v hudební výchově je možné nastudovat husitský chorál atd. – kreativitě meze neklademe.

Info a objednávky: Mgr. Josef Novák
tel. 382 201 127

Napříč muzeem

Nevybrali jste si konkrétní program? Pojďte s námi napříč muzeem se zastávkami na nejpozoruhodnějších místech. Uslyšíme hrát orchestrion Zdeňka Podskalského, uvidíme odbíjet věžní hodiny z radnice z 18. století, navštívíme rytířský sál s freskami z 15. století, nahlédneme na město Písek z ptačí perspektivy u modelu města a prohlédneme si akvária s živými sladkovodními rybami z našich řek a rybníků.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Mimořádné programy

Mimořádné programy připravujeme k vybraným výstavám dle aktuální nabídky muzea.

Více informací u muzejních pedagogů:

Mgr. Klára Koubová

☎ 382 201 111, linka 40
koubova@prachenskemuzeum.cz
Mgr. Josef Novák

☎ 382 201 127
novak@prachenskemuzeum.cz