Mimořádné programy

Mimořádné programy připravujeme k vybraným výstavám dle aktuální nabídky muzea.

S Človíčkem do minulosti 2

Šestitýdenní cyklus určený pro mateřské školy (předškoláky), během něhož Človíček ukáže dětem zákoutí muzea, z nichž některá nejsou běžně návštěvníkům přístupná. Jedná se o"druhý díl" populárního programu. Projdeme spolu expozice, které děti ještě neznají.

Témata: V muzeu, Zlato v Pootaví, Ryby a rybářství, Galerie českých panovníků a Pátrací hra. Poslední, šesté, setkání probíhá přímo ve školce, kde zavzpomínáme, co jsme společně zažili. Na každém setkání děti obdrží od Človíčka drobný dárek. 

Cyklus probíhá vždy jednou za dva roky, zpravidla v září-říjnu. Po dohodě je možno objednat i jednotlivé téma v průběhu roku (v tomto případě bez dárku).

Trvání programu: 45-60 min
Cílová skupina: MŠ

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 2022

Vánoce a Velikonoce

Sváteční program probíhá pravidelně v adventním a velikonočním období a je vázán na tématickou výstavu muzea. Zpravidla se skládá z komentované prohlídky či povídání o lidových tradicích a následné tvůrčí dílny. V roce 2022 budeme v kreativní dílně vyrábět skleněnou ozdobu na vánoční stromeček.

Trvání programu: 60 min 
Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ

Stálé vzdělávací programy

Stálé programy připravujeme zpravidla ke stálým expozicím muzea a jejich realizace je možná kdykoliv v průběhu školního roku či pro školní výlety a letní tábory v závislosti na vytížení muzejních pedagogů. Základní informace naleznete u konkrétních programů. Po dohodě je možno přizpůsobit náplň a délku programu věku, potřebám a možnostem objednaných skupin.

Pravěk

Program se dělí na dvě části. První zahrnuje komentovanou prohlídku stálou archeologickou expozicí, příp. obohacenou o tematickou hru s prvky dramatické výchovy. Ve druhé části se podíváme do muzejní třídy, kde budou mít žáci možnost vyzkoušet si mletí mouky na ručním rotačním žernovu, rozdělávání ohně, tkaní na tkalcovském stavu a pro srovnání též pletením na moderním pletacím strojku. Výslednou pleteninu si žáci odnáší jako dárek. V závěru se dotkneme témat ekologie a konzumu.

Forma: komentovaná prohlídka + tvůrčí dílna
Trvání programu: 60-90 min
Cílová skupina: 1. stupeň + 6. třída ZŠ

Středověk

každodennost 14.-15. století

S využitím tzv. Archeologického muzejního kufříku, tj. sbírky replik předmětů každodenního života chudšího šlechtice pozdního středověku, získají žáci všeobecný přehled o odívání, obuvi, stravování, boji, zábavě a životě tehdejších lidí. Důraz je kladen na přímý kontakt s předměty a možnost zeptat se absolutně na cokoli.

Forma: diskusní, ukázka předmětů
Trvání programu: 60 min
Cílová skupina: otevřená

PRÁVĚ K OBJEDNÁNÍ

Kameny zmizelých - procházka po městě

V Písku se nachází od roku 2019 devět tzv. stolpersteinů,dlažebních kostek vsazených do chodníků před domy obětíholokaustu. Tři kameny se jmény jsou před rabínskýmdomem ve Smetanově ulici, dva v Jungmannově ulici a čtyřiv Prokopově ulici. Projekt, na kterém spolupracovalizejména studenti Střední zemědělské školy Písek, dále Prácheňské muzeum v Písku, písecký okresní archiv, Ústav pro studium totalitních režimů a Městská knihovna Písek,bude letos pokračovat. Písecké chodníky tak budoupřipomínat další židovské obyvatele, kteří za druhé světovéválky zmizeli.
Žáci se dozví konkrétní osudy píseckých obyvatel, zjistíme, kde stojí písecká synagoga, a možná se setkáme i s potomkem jedné z rodin.
Místo setkání upřesníme vždy po domluvě.

Trvání programu: 80-90 min
Cílová skupina: od 8. třídy ZŠ, SŠ

Vycházka s přírodovědcem

Individuální program z oblasti zoologie, přírodovědy, ochrany či přímo ornitologie pod vedením RNDr. Jiřího Šebestiána, CSc., probíhá na přání k Vámi vybranému území či tématu. Program je možno přizpůsobit časově (2 hodiny – 2 dny) i věku a znalostem účastníků (od MŠ až po univerzitu třetího věku).

Ryby a rybníkářství

Ve stálé expozici si projdeme krok po kroku průběh tradičního výlovu rybníka, slang, pomůcky a nářadí. Zmíníme se o ptactvu žijícím v bezprostřední blízkosti rybníků a skrze perlorodky a jejich produkty otevřeme i témata environmentální a etická. Stručně nahlédneme do fyziologie ryb a program završíme prohlídkou 9 akvárií s českými sladkovodními rybami a dle zájmu návštěvníků také komentářem k jednotlivým druhům.

Forma: komentovaná prohlídka
Trvání programu: 45-60 min
Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ

S Človíčkem do minulosti 1

Jedná se o šestitýdenní cyklus pro MŠ. Pět setkání v muzeu probíhá vždy v jiné stálé expozici na téma: S Človíčkem po muzeu, V pravěku, Ve středověku, Praprababičky a prapradědečkové a Umělci. Povídání se prolíná s dalšími činnostmi, např. prohlížením obrázků, zpíváním, mletím mouky, tancem, oblékáním Človíčka aj. Na každém sekání děti obdrží od Človíčka drobný dárek.
Poslední šestá hodina probíhá formou návštěvy školky, kde děti obdrží diplom, a na základě dárků si všechna témata zopakujeme.
Cyklus probíhá vždy jednou za dva roky, zpravidla v září-říjnu. Po dohodě je možno objednat i jednotlivé téma v průběhu roku (v tomto případě bez dárku).

Trvání programu: 45-60 min
Cílová skupina: MŠ

Více informací u muzejních pedagogů:

Mgr. Klára Koubová

☎ 382 201 111, linka 40
koubova@prachenskemuzeum.cz
Mgr. Josef Novák

☎ 382 201 127
novak@prachenskemuzeum.cz