Nové exponáty

V letošním roce doznala stálá expozice archeologie drobného doplnění o několik zajímavých nálezů, které se dostaly do našeho muzea v uplynulých letech. Jako ochutnávku vám představíme některé z těchto artefaktů.  

Dvojice unikátních zoomorfních spon nalezených na dvou různých místech Písecka. Tyto spony byly vyrobeny pravděpodobně na konci doby římské, nebo v období stěhování národů. Nalezeny byly poblíž sídlišť z těchto období, kterých známe z jižních Čech velmi málo. 

Stříbrná raně středověká záušnice. Tento masivní exemplář nejrozšířenějšího mladohradištního šperku pochází až se samotného sklonku tohoto období, možná dokonce až z počátku 13. století. Že se nejedná o ledajaký předmět, dokládá to, že k jeho výrobě bylo použito stříbra odpovídající více, než 20 tehdejším denárům.  

Zlomek bronzového opaskového nákončí s motivem gryfa. Takováto opasková nákončí patří do tzv. avarsko-slovanského kulturního okruhu z první poloviny 8. století. Patří tedy k nejstarším raně středověkým nálezům z jižních Čech

Železná raně středověká sekera. Tato sekera nalezená na Mirovicku je pro jižní Čechy poměrně vzácnou záležitostí. Přestože obdobné exempláře bývají poměrně častou výbavou středohradištních hrobů v jižních Čechách díky specifickému pohřebního ritu je o podobné nástroje či zbraně vcelku nouze.  

autor: Tomáš Hiltscher                                                                                                                                                                                  další články autora