PŘEDNÁŠKA

Lesk a bída obyvatel Písku v raném novověku

Čtvrtek  12. 10. 2023 v 16 hodin / Přednáškový sál muzea
Přednáší Doc. Mgr. Jaroslav Jiřík, Ph.D.

Archeologické nálezy z posledních desetiletí přinášejí nové světlo i pro poznání životního stylu píseckých měšťanů v 16. a v první polovině 17. století. Renesance a především rudolfinské období je v českých zemích znamením rozmachu ve všech oborech lidského konání. Svědectvím toho jsou na jednu stranu písemné prameny, ukazující na bohatství tehdejších obyvatel, na stranu druhou jsou to nálezy rozličných importů drahocenných komodit. Marnivost tohoto období se ovšem váže na prudké zadlužování obce písecké. K tomu se připojuje konfesní řevnivost mezi katolíky a protestanty, vedoucí až ke třicetileté válce a úpadku města jako celku, kdy se jeho status dočasně mění z města královského na poddanské.