DALŠÍ AKCE

48. Akce Acrocephalus

28. 7.  -  6. 8. 2024  /  Rybník Řežabinec u Ražic

Akce nejen pro rodiny s dětmi: dozvíte se mnohé o ptačím společenství hnízdícím v Písku.
Ukázka odchytu a kroužkování, kreativní dílna s ptačí tématikou pro děti.
V případě deště se akce v úspornější podobě koná v přednáškovém sále muzea.

Kroužkovácí tábor a výzkum ptáků na rybníce Řežabinec u Ražic pod vedením zoologa muzea.
I letos Vás co nejsrdečněji zveme k návštěvě  - vítáme všechny zájemce, ať už ptáky pozorují desítky let nebo právě začínají. Těšíme se na Vás každý den od 7 do 19 hodin (nejvíce ale uvidíte, když přijdete ráno).
Cesta k nám: v Ražicích při příjezdu od Písku úplně těsně před železničním přejezdem doprava, kolem bašty a dále pěšky po naučné stezce kolem pozorovací věže. Náš tábor je na louce cca 200 m za věží u zastávky naučné stezky „Výzkum“.

Kontakt:     E-mail: sebestian@prachenskemuzeum.cz / telefon: 382201111 (ústředna muzea)

Dvacátého osmého července 2024 začne v národní přírodní rezervaci Řežabinec, Řežabinecké tůně u Ražic
v okrese Písek již 48. ročník odchytové kroužkovací Akce Acrocephalus. Akce je pořádána přírodovědným oddělením Prácheňského muzea v Písku pravidelně od roku 1977 – nejprve pod vedením RNDr. Karla Pecla, od roku 2002 ji vede RNDr. Jiří Šebestian, CSc., současný zoolog PM.
Za tuto dobu bylo během výzkumu okroužkováno, změřeno, zváženo a všestranně vyzkoumáno (vyhodnocujeme i tukové zásoby, celkovou kondici, pelichání, stav opotřebení peří; zkoumáme i jak se mění během let u celé populace i u znovu odchycených jedinců délky křídel a ocasů, změny v počtech druhů během let i v jednotlivých biotopech, atd.) přes 40 000 ptačích jedinců (přesně zatím 41 327) ze 113 ptačích druhů. (Vloni nám jeden nový druh přibyl – Cetie jižní).
Cílem odchytové kroužkovací akce je dlouhodobé monitorování stavu populace ptáků v jedné z ornitologicky nejvýznamnějších Národních přírodních rezervací v České republice. Takto dlouhodobý výzkumný projekt je ojedinělý
v Evropě i ve světě a vzbuzuje proto velkou pozornost i ve vědecké obci. Vedle dlouhodobého výzkumu byl Řežabinec
v roce 2002 také první lokalitou v České republice zařazenou do evropského výzkumu CES (Constant Effort Sites) a v roce 2004 byla celá lokalita vyhlášena mezi prvními Ptačími oblastmi v rámci evropské soustavy Natura 2000.
Kroužkovací Akce Acrocephalus je otevřena i pro veřejnost, aby propagovala rezervaci Řežabinec,
ochranu ptáků i celé přírody a její vědecké poznávání. V neposlední řadě slouží i k výcviku mladých adeptů
kroužkování a budoucích biologů – většina dnešních profesionálních jihočeských ornitologů kdysi začínala
Akcí Acrocephalus a řada z nich se k nám dosud vrací.
Odchyt je prováděn na třinácti stálých stanovištích, která jsou rozdělena do tří územně-biotopových okruhů. Na stanovištích je nataženo celkem 222 metrů nárazových sítí. Odchycení ptáci jsou odnášeni do tábora, kde je každý exemplář podrobně popsán, okroužkován, zjištěna jeho kondice, tukové zásoby, určeno pohlaví a věk, stupeň pelichání atd. Nejčastěji chytanými druhy jsou rákosník obecný, rákosník zpěvný, budníček menší, rákosník proužkovaný a pěnice černohlavá. Ze zajímavějších druhů lze letos očekávat odchyt např. slavíka modráčka, slavíka obecného, rákosníka velkého, cvrčilky slavíkové, ledňáčka říčního a při velkém štěstí i pěnice vlašské, krutihlava obecného, sýkořice vousaté a možná i bukáčka malého. A budeme-li mít ještě větší štěstí, tak i chřástala vodního, kropenatého nebo malého,
křepelky polní nebo dravců a sov.
Akce je otevřena pro všechny zájemce o získání informací o životě ptáků v rezervaci i mimo ni. Rádi pomůžeme začínajícím i pokročilejším ornitologům i jen zájemcům o přírodu. K návštěvě zveme všechny, včetně nejširší veřejnosti
od 28. 7. do 6. 8. 2024 - každý den od 7 do 19 hodin (nejvíce ale uvidíte, když přijdete ráno).
Podrobnosti (včetně popisu přístupové cesty do tábora) jsou uvedeny na plakátech akce a dozvíte se je i
v Prácheňském muzeu v Písku – tel. 382201111.